Colegiul pentru Învățământ Terțiar Nonuniversitar

Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţământ terţiar nonuniversitar la forma cu frecvenţă, pentru calificări profesionale corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.

Durata studiilor este cuprinsă între 1 şi 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite, şi se derulează pe baza planurilor-cadru, programelor și Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) aprobate de către Ministerul Educaţiei. Cursurile se desfășoară în limba română.

ADMITERE 2022

Metodologia de admitere la Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul școlar 2022-2023

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

Nr. crt.DomeniulCalificarea profesională  Forma de învățământDurata de studiiNr. claseNr. locuri*Tip finanțare
1MecanicăTehnician operator mașini cu comandă numerică  Cu frecvență (zi)1 an128Buget
2Sănătate și asistență pedagogicăAsistent medical de laboratorCu frecvență (zi)3 ani1  28Buget

* numărul de locuri acordat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3897/25.05.2022.

CONDIȚII DE ADMITERE

Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (adeverință de absolvire a liceului) sau cu diplomă de bacaluareat sau diplome echivalente.

Înscrierea candidaţilor se va desfășura online, pe platforma https://admitere.ub.ro, sau la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

CALENDARUL ADMITERII

PerioadaEtapa
18 iulie – 26 august 2022Înscrierea candidaţilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

PerioadaEtapa
27.08.2022Afișarea listelor cu candidații înscriși/ Depunerea contestațiilor
29.08.2022Afișarea listelor finale cu candidații înscriși, după soluționarea contestațiilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

PerioadaEtapa
30.08.2022Proba scrisă (test grilă), la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău  
30.08.2022Afișarea rezultatelor la proba scrisă / Depunerea contestațiilor  
31.08.2022Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor  
01-02.09.2022Confirmarea locului
03.09.2022Afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Universității)

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • adeverinţă de absolvire a liceului sau, dacă există, diplomă de bacalaureat sau, după caz, dovada recunoaşterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unităţile de învăţământ din România sau dovada recunoaşterii sau echivalării învăţământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • certificat de naştere, carte de identitate și certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • certificat/atestat de competenţe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituţiile de învăţământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • 3 (trei) fotografii color recente ale candidatului, tip carte de identitate (3×4 cm);
 • dovada plății taxei de înscriere (plata online a taxei de înscriere; plata se poate efectua și direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la casieria Universităţii).

PROBE DE CONCURS:

A. În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare:

 • Proba 1 (probă unică) - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente.
 • Media concursului de admitere reprezintă media generală de absolvire a studiilor liceale sau   echivalente.

B. În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi pentru o calificare profesională depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, candidații vor susține o probă scrisă (test grilă).

 • Proba 1 - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente;
 • Proba 2 - nota obținută la proba scrisă.

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,5 x media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente, la care se adaugă 0,5 x nota obținută la proba scrisă.

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau un număr de puncte echivalent cu această notă, indiferent de nota obținută la proba scrisă.

Criterii de departajare la medii egale: departajarea candidaților se face mai întâi după media generală a clasei a XII-a și apoi, dacă este cazul, după media generală a clasei a XI-a.

TAXE ADMITERE:

 • Taxa de înscriere: 50 lei*
 • Taxa de înmatriculare: 25 lei*.

*În baza Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, sunt scutite de plata taxei de înscriere respectiv a taxei de înmatriculare categoriile de candidați prevăzute în Metodologia de admitere la art.13 alin. (2), cu respectarea condițiilor prevăzute la art.13 alin. (3).